KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

Doküman Bilgileri

Doküman Adı: Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Doküman İlgisi:  Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı, ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik süreçlerin planlanması ve bu konuya ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesidir.

Yayınlanma Tarihi: 29.06.2021  

Versiyon No: 1 

Referans / Gerekçe: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat

Onay Merci: ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu
 

ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. AMAÇ                 

Her bireyin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’dan doğan kutsal bir haktır. ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. olarak bu hakkın gereklerini yerine getirmeyi en değerli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına önem veriyoruz.

Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz önemin bir sonucu olarak kişisel verileri işlerken ve korurken temel aldığımız ilkeleri ve uyguladığımız prosedürleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Politika ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.’nin yönettiği bütün kişisel veriler verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

Politika ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.’nin ortaklarının, yetkililerinin, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. Politika’yı mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararlarına uyum ve kişisel verilerin daha iyi korunması amaçlarıyla değiştirebilir.

 

3. TANIMLAR
 

Alıcı Grubu
Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

İlgili Kişi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı
Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.    

Kanun/KVKK
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı
Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Envanteri
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul
Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha
Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika
Kişisel Verilerin Korunması Politikası  

Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

 

4. GENEL İLKELER             

ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. her yeni kişisel veri işlemeyi gerektiren iş akışının hazırlık aşamasında işlenecek verilerin aşağıdaki ilkelere uygunluğunu denetler. Uygun bulunmayan iş akışları hayata geçirilmez.

ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verileri işlerken;

(I) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar.

(II) Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olduğundan emin olur.

(III) İşleme amacının belirli, açık ve meşru olmasına dikkat eder.

(IV) İşlenen verinin işlenme amacıyla bağlantılı olduğunu, işlenilmesi gerektiği kadarıyla sınırlı işlendiğini ve ölçülü olduğunu kontrol eder.

(V) Verileri ancak ilgili mevzuatta öngörörülen veya işlenme amacı için gerekli olduğu kadar muhafaza eder, işlenme amacı ortadan kalktığında imha eder.

 

5. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (i) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli hertürlü teknik ve idari tedbirleri alır.

5.1. Teknik Tedbirler

 1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 2. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 3. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 4. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 5. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 6. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 7. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 8. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 9. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 10. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 11. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 12. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 13. Şifreleme yapılmaktadır.
   

5.2. İdari Tedbirler                

 1. Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 2. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 3. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 4. Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.  
 5. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 6. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 7. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 8. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 9. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 10. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 11. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 12. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 13. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 14. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 15. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 16. Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 17. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
   

6. İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARI          

İlgili kişi, ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.’ne başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7. İHLAL BİLDİRİMLERİ

ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. çalışanları, KVKK hükümlerini ve/veya Politika’yı ihlal ettiğini düşündüğü iş, eylem veya olguyu Komisyon’a raporlar. Komite bu ihlal bildirimi akabinde gerekli görmesi halinde toplanır ve ihlale ilişkin bir eylem planı oluşturur.

İhlal, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafa elde edilmesi yoluyla gerçekleşmişse, Komisyon, Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı kapsamında bu durumu 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 

8. DEĞİŞİKLİKLER            

Politika üzerindeki değişiklikler Komisyon tarafından hazırlanır ve ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. Müdürler Kurulu’nun onayına sunulur. Güncellenen Politika çalışanlara e-posta yolu ile gönderilebilir veya internet sitesi üzerinde yayınlanır.
 

9. YÜRÜRLÜK TARİHİ

Politika’nın işbu versiyonu 29.06.2021 tarihinde Müdürler Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI

ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından veya aşağıdaki detaylı çerez kaldırım açıklamasından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.

Çerezler kullanım amaç ve şekillerine göre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bu başlıklardan bazıları aşağıda açıklanmıştır;

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.

Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

Zorunlu çerezler: https://www.florame.com.tr internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.                     

İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.        

ALDA İNŞAAT GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.’nin, internet sitesi ve/veya sitelerinde veya mobil web de oturum çerezleri, zorunlu çerezler, kalıcı çerezler ile işlevsel ve analitik çerezleri kullanmaktadır.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler şunlardır:

Google Tag Manager: Bu çerezler bir dahaki ziyaretinizde sizi tanımamıza izin veren cihazınıza özgün ve rastgele oluşturulmuş bir kimlik (ID) atayarak internet sitesi kullanımınızı analiz etmemizi sağlayacaktır. Bilgileriniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir.

Kullanıcı internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya " www.allaboutcookies.org " veya "www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Çerezler nasıl silinir?

 • Çerezlerin çoğunun silinmesi kolaydır. Sadece tarayıcınızı seçin ve talimatları izleyin.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Bunların yanında aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera

Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde bulunan “Gizlilik” sekmesinden çerezleri yönetebilir, Mobil cihazınızda ise telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Bu durumda internet sitemizi kullanımınızı etkilenebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Çerez Politikamız sayfasından ulaşabilirsiniz.